Nalog Za Ispravku :

Popunite polja za unos i napravite nalog !

НАЛОГ ЗА ИСПРАВКУ Број:
1. Умањује се промет евидентиран у фискалном исечку/фискалном рачуну број од године, издатом на фискалној каси идентификациони број за износ динара. на име враћеног добра: јединица мере: , количина: цена: , вредност: , износ пореза: .
2. Умањује се промет евидентиран у фискалном исечку/фискалном рачуну број од године, издатом на фискалној каси индентификациони број , за износ динара, на име више наплаћеног износа за добро , јединице мере: количина: , цена: вредност: .
КУПАЦ
Име и Презиме
ЈМБГ:
Потпис:
Потпис овлашћеног лица
Прилог: фискални исечак/фискални рачун
М.П.
 
НАПОМЕНА: Налог за исправку не потписује се од стране купца ако је износ враћеног новца мањи од 500 динара.